1.Leigetid

Leietiden regnes fra og med den dag utleieobjektene blir levert fra utleiers lager – eller utleieobjektene i henhold til avtale stilles til leietakers disposisjon – og til og med den dag utleieobjektene kommer tilbake til utleiers lager. Nytt leiedøgn starter klokken 09.00 uavhengig av når utleieobjektene ble utlevert og ny dagsleie belastes dersom innlevering skjer etter kl 09.00. Leieprisen er beregnet til enkelskiftsdrift (8 timer). Ved avtalt utløp av leietid plikter leietaker å avmelde leieforholdet. Leietaker belastes for leie også under service og vedlikehold. Tidsubestemt leie av montert byggeutstyr har 7 dagers oppsigelse.

2.Utlevering

Dersom de leverte utleieobjekt avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette Utleige Av Maskin Og Utstyr som kan foreta omlevering eller reparasjon. Etter utløpet av 2 virkedager og der leietaker ikke har meddelt Utleige Av Maskin Og Utstyr om feil eller mangler anses utleieobjektet som feilfritt ved utlevering. Leietaker plikter å besørge og bekoste ordinært vedlikehold i leieperioden. Leietaker skal ikke foreta egne reparasjoner uten samtykke fra Utleige Av Maskin Og Utstyr


3. Tilbakelevering

Leietaker er ansvarlig for at utleieobjektene tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utleieobjektene skal ved tilbakelevering utbedres for leietakeres regning. Leietaker skal holde Utleige av maskin og utstyr skadesløs ved tap av utleieobjektene. Leietaker dekker utgifter til drivstoff, etterfylling av motorolje og frostvæske

4. Transport

Transport fra og til utleiers lager skjer for leietakers regning.

5. faktura Betalingsbetingelser

Leien faktureres i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste. Fakturaen forfaller til betaling 10 dager fra fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente fastsatt etter norsk lov. Reklamasjon på fakturaen må skje innen 2 dager etter tilbakelevering 6. Framleie Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtalen til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over leieobjekt.

 6. Risiko  

Risikoen for utleieobjektene hviler på leietaker fra det øyeblikket utleieobjektene utleveres fra utleiers lager eller derfra hvor det etter avtalen skal utleveres, og til det igjen er innkvittert på utleieres lager. Leietaker har risikoen også under utleieobjektenes transport i forbindelse med levering og tilbakelevering. Leietakers risiko etter denne bestemmelsen gjelder selv om utleier skal tegne forsikring(er).

7.Ansvarsbegrensning

Utleier innestår ikke for at det aktuelle leieobjekt tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap, ting, person eller følge skader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, bruker av leieobjekt eller 3 person.  Utleieforhold uten forhåndsavtale leietid kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsbetalt utleietid/pris løper i den avtalte perioden dersom annet ikke er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater og betale leie i rett tid, samt at leieobjekt ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleier heve avtalen omgående, og kreve leieobjekt returnert. I tillegg kan Utleier kreve erstatning ihht. Norsk lov. Leietakeren kan heve avtalen dersom Utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

8.Tvister

Utleieforhold uten forhåndsavtale leietid kan sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel. Utleieforhold med forhåndsbetalt utleietid/pris løper i den avtalte perioden dersom annet ikke er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater og betale leie i rett tid, samt at leieobjekt ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleier heve avtalen omgående, og kreve leieobjekt returnert. I tillegg kan Utleier kreve erstatning ihht. Norsk lov. Leietakeren kan heve avtalen dersom Utleier ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.